3 prekener av Paulus


 

 

Home
Up

 

 

I Apostlenes Gjerninger finner vi tre forskjellige prekener av Paulus. De ble holdt på tre forskjellige steder og til forskjellige slags mennesker. Lengden på referatet til prekenene varierer, men vi finner likevel noen interessante hemmeligheter i disse avsnitt. Paulus møtte forskjellige slags mennesker med svært ulik bakgrunn og kultur. Vi finner både likheter og ulikheter i Paulus forkynnelse. La oss se på de tre stedene og les gjerne skriftstedene i din bibel:

 

  1. Antiokia i Pisidia. Apgj 13:16-41. Paulus forkynte for jødene i synagogen. Byen lå ved hovedveien til Efesus i dagens Tyrkia. Romere, grekere og en mengde jøder bodde i Antiokia.

     
  2. Aten Apgj 17:22-31. Datidens kulturelle og religiøse sentrum. Greske teater og utallige avgudstempler preget byen. Filosofer av alle slag møtes på torget for å diskutere.

     
  3. Lystra Apgj 14:15-17 Stedet var ute i ødemarken. Dette var ingen storby lik Aten selv om det var templer også her.

 

Antiokia

I Antiokia møtte Paulus jøder som kjente sin historie og det gamle testamentets skrifter. Han møter dem i deres synagoge og blir oppfordret til å si noen formaningsord (13:15) slik skikken var i synagogene. Paulus taler vennlig til dem og tilnærmer seg dem ved å tale om deres felles jødiske historie. ”Gud utvalgte våre fedre” sier Paulus. Ved hjelp av skriften og historien om kong David forteller Paulus om Jesus av Davids ætt som døde i Jerusalem for våre synder. Til slutt advarer han mot å forkaste evangeliet. Uken etter kommer nesten hele byen for å høre evangeliet, men denne gangen spotter og motsier jødene Paulus.

 

Aten

I Aten har Paulus tilsynelatende en helt annen forkynnelse. Her siterer han ikke jødenes skrifter siden folket her ikke har kjennskap til dette. Isteden siterer han en gresk poet og tilnærmer seg folket ved å påpeke at den ukjente gud som de søker er nettopp den Herre som Paulus forkynner. Gud som har skapt himmel og jord. ”Vi er også hans ætt” sier Paulus. Han forteller dem om at ”Gud ikke er langt borte fra noen av oss”. Tilslutt forteller han om Jesu død og oppstandelse og at Gud vil dømme verden.

 

Lystra

I Lystra vet vi svært lite om hva Paulus forkynte. Det vi vet er de tre versene Lukas skriver. Likevel finner vi flere interessante ting i dette lille avsnittet. Siden stedet lå i ødemarken, siterer Paulus verken gamle testamentet eller greske poeter for å illustrere evangeliet. Han går heller rett på sak og forteller om hedningenes historie og at Gud har etterlatt seg et vitnesbyrd i selve naturen. Han ber folket å omvende seg fra de falske guder til den levende Gud. Guds godhet beskriver Paulus ut fra naturen og hvordan Gud har gitt dem regn og fruktbare tider. ”også vi er mennesker under samme vilkår som dere” sier Paulus til dem.

 

Hva med oss?

Hva forteller så dette oss? Kan vi ta lærdom av noe av dette og kan måten Paulus virket på gi oss veiledning om hvordan vi bør omgåes mennesker i dag? I alle tre prekenene så forkynner Paulus evangeliet. Han bruker historien for å illustrere sitt budskap. Paulus holdt ikke en monolog. Det står at han holdt samtaler og dermed lyttet til menneskene. Dessuten forkynte han klart et omvendelsens budskap på alle stedene, og Jesu død og oppstandelse var sentral i hans forkynnelse. Men legg også merke til at Paulus tilpasset sitt budskap etter hvem han snakket med. Det var ingen vits i å sitere greske poeter for jødene i synagogen eller i Lystras villmarker. Heller ikke ville gamle testamentets skrifter være til hjelp for grekerne eller de ulærde i Lystra som ikke kjente til dette. Paulus skapte ikke avstand til tilhørerne, men isteden tilnærmet han seg folk ved å blant annet å benytte ordet ”oss” istedenfor ”dere”. Vi ser her at Paulus reiste ikke rundt og forkynte av ren rutine, men han hadde en ekte kjærlighet til alle slags mennesker. La oss følge Paulus’ eksempel, bli en menneskefisker for Jesus. Husk den vise fanger sjeler.

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no