40 ulike personer


 

 

Home
Up

 

40 forskjellige personer i Ap.gj.17       Del 1

 

Det 17. kapittel i Apostlenes Gjerninger omhandler deler av Paulus andre misjonsreise. Etter besøket i Filippi hvor Paulus også satt en kort periode i fengsel bar ferden videre til Tessalonikia før de besøkte Berøa på veien til Aten. I dette kapittelet så møter vi en rekke mennesker. Vi skal her lese og se litt på hvem disse personer var og om vi skal se om vi kan finne noe mer ut av deres samtid. Kanskje vi også kan se sammenhenger med vår tid og dermed ta lærdom av noe av det som skjedde i dette kapittelet.

 

 1. Jødene i Tessalonikia 17:1

Byen Tessalonikia var hovedstaden i Makedonia. Det var en folkerik by og den hadde stor betydning pga handelen. Det ser ikke ut til at det var andre synagoger i det nordlige Makedonia enn denne.

 

 1. Paulus fra Tarsus 17:2

Store deler av Det Nye Testamentet omhandler Paulus. Vi møter ham første gang i Ap.gj 7:58 hvor han blir kalt Saulus.

 

 1. Messias, Jesus 17:3

Jødene ventet den gang som i dag på sin forløser. Navnet ”den salvede” heter Messias på hebraisk mens samme navn heter ”Kristus” på gresk. Dermed er det ordet Kristus og ikke Messias nevnt her, siden NT er skrevet på gresk. I vår bibel har man valgt å oversette dette til det hebraiske navnet Messias, men grunnteksten skriver altså Kristus.

 

 1. Silas, Paulus følgesvenn 17:4

Vi møter Silas første gang i Ap.gj. 15:22. Her blir han kalt en høyt aktet mann. Han var en profet. 15:32. Og han dro med Paulus på sin andre misjonsreise. Han tok dermed Barnabas plass som heller ville ha med Markus.15:40. Han reiste også sammen med Timoteus.18:5. Hans latinske navn var Silvanius og han var medforfatter til begge brevene til Tessalonikia. Her møter vi ham igjen i Tessalonikia.

 

 1. Grekerne som dyrket Gud 17:4

Flere av grekerne hadde altså konvertert til jødedommen. Men ved Paulus og Silas forkynnelse ble de frelst og ført inn i den nye pakt.

 

 1. De fornemste kvinner 17:4

I Makedonia hadde kvinnene på denne tiden en langt friere stilling en mange andre steder. Slik som i Filippi (16:14) ble mange av kvinnene som dyrket jødenes Gud frelst ved Paulus forkynnelse. Noen av disse tilhørte antakeligvis overklassen og ikke få av disse lot seg overbevise. Til Tessaloniker menigheten tilhørte også vanlig arbeidsfolk. 1Tess 4:11


 

 

 1. Noen onde mennesker 17:5

Onde mennesker finnes dessverre alle steder.

 

 1. Noen dagdrivere 17:5

Dagdriverne holdt til på torget, der løsgjengere pleide å samle seg. I Matt 20:3 står det om ”de ledige på torget”. I 2.Tess 3:10 finner vi at noen av disse dagdriverne var i menigheten. Disse som ikke ville arbeide fikk refs av Paulus i dette brevet.

 

 1. Jason 17:5

Jason var Paulus vert. De brøt seg inn i huset hans og det var stor lynsjestemning blant folket.

 

 1. Folket i Tessalonikia 17:5

Denne massen som vi kaller ”folket” kan være uhyggelig mange ganger. Når onde mennesker og dagdrivere setter massene i kok kan det skje mye negativt. Denne mobben var nå plutselig blitt satt i bevegelse og det var et opprør på gang mot Paulus.

 

 1. Noen brødre 17:6

Da de ikke fant Paulus og hans venner tok de heller Jason og noen andre brødre å førte dem fram for dommerne.

 

 1. By-dommerne i Tessalonikia 17:6

Det var lokale dommere i de makedonske byer. Gr: politarkes.

 

 1. Disse som oppvigler verden 17:6

Ja, slik ble det. Oppviglerne beskyldte de kristne for å være oppviglere. Vi skjønner her at ryktene må ha gått i Makedonia.

 

 1. Keiseren, Klaudius  17:7

Da den grusomme og sinnssyke Caligula ble myrdet i 41 e.Kr var den haltende og stammende Klaudius den eneste gjenlevende av Augustus slekt. Redd som han var gjemte han seg bak et forheng, men hans føtter stakk fram. Dermed fant de ham og utnevnte han til keiser. Han ble da også senere forgiftet av sine fiender. Da jødene gjorde opprør i Rom forviste han jødene fra Rom. Ap.gj. 18:2. Dermed kom Akvilas og Priskvilla til Korint. Under Klaudius ble det også en hungersnød slik Ap.gj. 11:28 forteller om.

Foræderi mot keiseren var en meget alvorlig anklage.

 

 1. Brødrene 17:10

Jason og de andre måtte betale løsepenger for å slippe fri. Deretter sørget brødrene for å sende Paulus og Silas videre til Berøa

 

 1. Jødene i Berøa med et edlere sinn 17:10

Også i Berøa var det en jødisk synagoge. Men her var sinnelaget mer edelt. De tok imot ordet med all godvilje for deretter å gå hjem for å se om det stemte.

 

 1. De fornemme greske kvinner og menn i Berøa 17:12

Også her var det mennesker fra de øvre samfunnslag som kom til troen. Den eneste vi vet navnet på fra Berøa er Sopater, Pyrnus sønn. I følge Ap.gj. 20:4 ble han en av Paulus ledsagere. Muligens er dette den samme Sosipater som nevnes i Rom 16:21.

 

 1. Folket i Berøa 17:13

Folket i Berøa var muligens positive til Paulus forkynnelse i utgangspunktet. Men bråkmakerne fra Tessalonikia kom altså til Berøa og laget bråk også her. Som vanlig var folket lette å påvirke i negativ retning.

 

 1. Brødrene i Berøa 17:14

De lokale brødre måtte igjen komme Paulus til unnsetning. Silas og Timoteus ble imidlertid igjen i Berøa.

 

 1. Timoteus 17:14

Paulus nære venn og medarbeider. Født i Lystra. Faren var greker og mora var jødinne Ap.gj. 16:1. Det står mye om Timoteus i Apostlenes gjerninger og i Paulus brever.

 

 

 

Resten av dette kapittelet omhandler Paulus besøk i Aten. Aten hadde mistet noe av sin politiske posisjon, men fortsatt så var Aten det kulturelle sentrum i den greske/romerske verden. Det skal vi se på i neste del av denne bibeltimen. Der møter vi de neste 20 forskjellige typer mennesker i dette kapittelet.


 

40 forskjellige personer i Ap.gj.17       Del 2

 

Det 17. kapittel i Apostlenes Gjerninger omhandler deler av Paulus andre misjonsreise. I denne delen skal vi se på besøket i Aten. Her møter vi mange mennesker med samme tankegang som i vår moderne tid. Paulus måte å forkynne på kan vi lære mye av.

 

Akropolis med alle sine templer

 

 1. Jødene i Aten 17:17

Det ser ut til at Paulus var alene i Aten. Han gikk som alltid først til jødene med evangeliet.

 

 1. Dem som dyrket Gud 17:17

Her er det nok liksom i de foregående byene snakk om hedninger (grekere) som dyrket jødenes Gud. De hadde altså konvertert til jødedommen.

 

 1. De som var på torget 17:17

Torget (gr:agora) var stedet der de intellektuelle samlet seg for å diskutere. Paulus forkynte på stedet hvor de berømte filosofer hadde undervist.

  

 1. Epikureerne 17:18

Den epikureiske skole ble grunnlagt av den pukkelryggede slaven Epikuros (341-270 f.Kr). Denne lære er en del av de sokratiske skoler som utviklet seg i forskjellige retninger. Man regner deres lære som ”kjødets evangelium”. Nytelsen sto i sentrum, men opprinnelig ikke en utsvevende nytelse. Epikuros kjempet og avskrev alt overnaturlig. ”Gudene har ingen som helst befatning med vår verden” sier Epikuros. Han preket også mye imot dødsfrykten. ”Død, du kommer meg ikke ved, for der hvor du er, er ikke jeg, og der hvor jeg er, er ikke du. Det mest negative med epikurismen er egoismen. Skaffer man seg mange venner gjør man bare sin egen lykke mer ustabil, mente Epikuros.

 

I avslutningsordene om profeten Daniel benytter Josefus anledningen til å rette et angrep mot epikureerne. Budskapet om at det står en høyere makt bak de ting som skjer i verden, og de faktum at alt ikke bare er tilfeldig er kanskje enda mer aktuelt idag enn den gang Josefus skrev dette. Josefus nevner “forsynet” eller “skjebnen” igjen og igjen i sine skrifter. Med det mener han Guds nåde som hviler over og har kontroll med alt som skjer. Josefus var jo selv fariseer og om fariseerne skriver han følgene: “Fariseerne har det rykte at de fortolker loven nøyaktig, og de leder den største av sektene. De tilskriver skjebnen (forsynet) og Gud alt hva som hender. De antar at det å handle rettferdig eller ei, i første rekke avhenger av mennesket, men skjebnen (forsynet) medvirker i enhver handling.” War 2,162

 

På samme måte skrev Daniel angående det romerske styre og at vårt land skulle bli utslettet av dem. Alle disse ting overlot denne mann oss skriftelig akkurat slik Gud hadde vist ham. Ved å lese hans profetier og se hvordan de er gått i oppfyllelse, vil du undre deg over hvordan Gud har æret Daniel, og da vil du oppdage hvor feil epikureerne har, de som forkaster troen på Guds forsyn. Og som heller ikke tror at Gud bryr seg om de politiske ting i verden. Heller ikke tror de at universet er styrt og fortsatt blir styrt av den velsignede og udødlige natur. De sier at verden vedvarer av egen kraft, uten en hersker og uten en styrer. Men dersom det var slik som de forestiller seg, da ville jorden være som skip uten styrmann, som vi ser går under i stormene. Eller som vogner uten fører som lett velter. På samme måte ville verden bli slått i biter hvis den var uten forsyn, og derved gå til grunne og bli til intet. Så ved de foran nevnte profetier av Daniel synes jeg disse menn står langt fra sannheten, idet de slår fast at Gud ikke utøver noen innflytelse over menneskelivet. For var det tilfelle at verden fortsatte som en mekanisk nødvendighet, ville vi heller ikke fått se alle disse ting gå i oppfyllelse i henhold til profetiene. Jeg for min del har beskrevet disse hendelser slik jeg har funnet dem og lest dem. Men dersom noen er tilbøyelige til å ha en annen oppfatning om dem, la han da bare nyte sine synspunkter uten noen anklage fra meg. Antiq 10,276-281

 

 

 1. Stoikerne 17:18

En avart av de såkalte kynikerne var den stoiske skole. Grunnlagt av Zenon fra Kition som døde i 264 f.Kr. Blant disse sto selvbeherskelsen i sentrum. Man ville bli fri fra alle sinnsbevegelser som frykt, sorg, hat og glede. Da ville man nå fram til den ”stoiske ro”. Den romerske folkekarakter ble preget av dette livssyn. ”Bli aldri plaget av tvil og uvisshet. Angre aldri på dine handlinger.” ”Vær alltid deg selv!” Den berømte stoiker Seneca sa, ”Tilgi dem, for at du selv kan finne tilgivelse!” Deler av stoisimen har fellestrekk med kristendommen skriver Carl Grimberg i sin Verdenshistorie.

 

 1. Andre (stoikere og epikureere?) 17:18

Det var utrolig mange guder i Aten. En gammel historieskriver sa at det var 30.000 guder i Aten. Petronius, en annen historieskriver, sa at ”det var lettere å finne en gud i Aten enn det var å finne en mann!”

Legg merke til kontrasten som oppstår i blant de forskjellige retninger. På samme måte som skille mellom Sadduseerne og Fariseerne i kap 23 så beskriver Lukas her skille mellom Epikureerne og Stoikerne (17:32)

 

 1. Alle Atenerne 17:21

Atenerne og de fremmede på den lille høyden Aeropagus var svært opptatt av nyheter. Evangeliet betyr da også gode nyheter.

 

 1. De fremmede i Aten 17:21

De ga seg ikke tid til annet enn å fortelle og høre nytt. På denne tiden var det ikke noen massemedier. Mer her i sentrum av Aten samlet det seg folk fra alle steder i romerriket.

 

 1. Atenske menn 17:22

Paulus hadde vært på sightseeing i Aten. Her henvender han seg til Atenerne. 

 

 1. Agnostikerne 17:23

Blant de 30.000 gudene og alle altrene rundt på Akropolis hadde Paulus sett et annerledes alter. ”Til en ukjent Gud!” eller på gresk: AGNOSTO THEO.

 

 1. Gud, skaperen 17:24

Noen hadde altså ikke vært fornøyd med alle gudene. Noe manglet. Skaperen som de ikke kjente var det Paulus forkynte dem. Alene i Aten forkynner han uredd evangeliet om Jesus.

 

 1. Dikteren Aratus 17:28

Paulus hadde selvfølgelig ikke noe Nye Testamente å lese fra. Han forkynte ut fra Det Gamle Testamentet for jødene, men her bruker han andre kilder da det er hedninger han forkynner for. Paulus må ha vært en lærd mann. Her siterer han en av deres egne diktere, Aratus (Phaenom 5). Aratus var en stoisk dikter. Dette er ikke det eneste sted Paulus siterer hedenske diktere. Se 1Kor 15:33 hvor Paulus siterer Menander og Til 1:12 hvor han siterer Epimenides.

 

 1. Mennesker allesteds 17:30

Denne frelse gjelder for alle mennesker. Kvinner, menn, treller og frie.

 

 1. Noen spottere 17:32

Mange mener at det er Epikureerne som her spotter. Uansett evangeliet skaper et skille.

 

 1. Andre, som vil høre Paulus igjen 17:32

Dette kan ha vært stoikerne. De ville høre igjen og igjen, men det ble ikke store resultater i Aten.

 

 1. Noen menn som holdt seg til ham 17:34

Det var altså bare noen som holdt seg til Paulus. Vi leser ikke om noen menighet i Aten etter Paulus besøk. I de andre byene ble det opprettet levende menigheter, men altså ikke i Aten etter det vi vet.

 

 1. Dionysius 17:34

Det var antagelig så få som ble frelst i Aten at Paulus kunne nevne dem med navn. Denne Dionysius var altså en av dommerne på Areopagus.

 

 1. Areopagus dommerne 17:34

Domstolen på Areopagus høyden var en slags høyesterett. De hadde tidligere en betydelig funksjon. Senere dømte de for det meste i drapssker. Fra Areopagos høyden som ikke er så stor, det er bare noen få trappetrinn opp dit, kan man se opp til Akropolis med alle sine templer og guder.

 

Areopagos høyden sett fra Akropolis

 

 

 1. En kvinne ved navn Damaris 17:34

Noen kirkefedre mente at Damaris var hustruen til Dionysius. Men dette vet vi altså lite om.

 

 1. Noen andre med dem. 17:34

I all rettferdighet nevner Paulus til slutt at det var ”noen andre med dem”. Ikke mange ble altså frelst i denne byen. Legg merke til deres kall brødre sier Paulus til korintermenigheten som bare lå noen kilometer unna. ”Ikke mange vise, ikke mange mektige, ikke mange høybårne…. Men det som var dårlig i verden….”

 

 

 

I dette meget aktive kapittelet i Apostlenes gjerninger har vi sett mange likheter med vår tid. Alle menneskene vi har møtt her har alle vært forskjellige, men Paulus sier at Gud vil at ”menneskene allesteds skal omvende seg”. Uansett religion, samfunnslag, bakgrunn eller kjønn, så vil Gud at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det var dette budskapet Paulus forkynte.

 

 
 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no