Brevene i NT


 

 

Home
Up

 

Det som mange ikke er klar over er at de fleste brevene i NT er skrevet før
evangeliene. Paulus hadde altså ikke noe Matteus eller Lukas evangelium å
forhold seg til, men likevel så forkynner han evangeliet om Jesus på en
overbevisende måte.

Vi kan dele inn brevene i følgende grupper:

9 Menighetsbrev Romerbrevet - 2. Tessalonikerbrev

9 Jøde-kristne brev Hebreerbrevet - Åpenbaringen

I mellom disse to hovedgruppene finns det 4 pastoral eller personlige brev
(1Tim - Filemon). Vi finner følgende likhetstrekk mellom de to nifoldige
gruppene.

- Begge begynner med grundig lære (Rom, Hebr).

- Begge avslutter med åpenbaring om endetiden (2.Tess, Åpenb)

Menighetsbrevene

Adressert til syv forskjellige menigheter. (Legg merke til 7-tallet, og
sammenlign med sendebrevene i Åpenbaringen)

Kronologisk rekkefølge:

Brev Avsendersted Årstall Forfattere

1Tess Korint 52-53 Paulus, Silvanius, Timoteus

2Tess Korint 53 Paulus, Silvanius, Timoteus

1Kor Efesus 57 Paulus og Sostenes

2Kor Makedonia 57 Paulus og Timoteus

Gal Korint 57-58 Paulus og «alle brødrene»

Rom Korint 57-58 Paulus

Kol Rom 63 Paulus og Timoteus

Ef Rom 63 Paulus

Fil Rom 63 Paulus og Timoteus

Legg spesielt merke til at ikke alle brevene er skrevet av bare Paulus. Vi vet
dessuten at disse brevene sirkulerte i de første menighetene. Brevene var
derfor ikke bare til den ene menigheten, men også til andre slik som vi også
har fått del i Paulus sine brev. Se Kol 4,16 hvor Paulus ba dem sende brevet
videre til Laodikea. Peter kjente også til Paulus sine brev 2Pet 3,15. Dette er
for øvrig et skriftsted som er blitt brukt som argument mot 2.Petersbrev.

I motsetning til hva som er tilfelle med evangeline er det få greske
manuskripter som har en annen rekkefølge enn den vi har i vår bibel. Vi skal
se litt nærmere på denne «åndelige rekkefølgen».

3 delt rekkefølge: 1) Rom -Gal Kristus og korset.

2) Ef,Fil,Kol Kristus og menigheten.

3) 1,2 Tess Kristus og gjenkomsten.

2Tim 3,16 Den hele skrift er innblest av Gud og

nyttig til lærdom, til overbevisning og

til rettledning.

Brev Innhold Nøkkelord:

Romerbrevet Lærdom «Rettferdighet»

Korinterbrevene Overbevisning «Visdom», «Trøst»

Galaterbrevet Rettledning «Tro»

Efeserbrevet Lærdom «Velsignelse»

Filipenserbrevet Overbevisning «Vinning»

Kolossenserbrevet Rettledning «Fylde»

Tessalonikerbrevene Lærdom «Arbeid», «Vente»

Romerbrevet: Oppreist med Kristus.

Efeserbrevet: Satt idet himmelske med Kristus.

Tessalonikerbrevene: Opprykket med Kristus.

 


«Gjennom Paulus vet vi at menigheten ikke er noen organisasjon, men
en organisme -Jesu legeme.»


Paulus ville at alle skulle lese hans brev. 1Tess 5,27 Kol 4,16

Paulus skrev ikke alt med egen hånd. Rom 16,22 Kol 4,18.

Paulus skilte klart mellom det som Gud inspirerte ham til å skrive, og det som
bare var hans egne meninger. 1Kor 7,6.10.12.40

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no